VHF/UHF デジタルおよびアナログ双方向ラジオ: Motorola 、 Motorola Mototrbo 、 Hytera 、 Icom 、 Kenwood 、 Tait 。

VHF / UHF

VHF/UHF デジタルおよびアナログ双方向ラジオ: Motorola 、 Motorola Mototrbo 、 Hytera 、 Icom 、 Kenwood 、 Tait 。