Privacybeleid

PRIVACYBELEID ONLINE WINKEL

 

TS2. WINKEL

 

§ 1

ALGEMENE BEPALINGEN

1.     De beheerder van de via de online winkel https://ts2.pro/nl/ verzamelde persoonsgegevens is TS2 SPACE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ingeschreven in het register van ondernemers door de districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau Warszawa in Warschau, 12th Commercial Division of the National Court Register onder KRS-nummer: 0000635058, vestigingsplaats en adres voor service: Aleje Jerozolimskie 65/79, appartementnummer: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REGON: 365328479, e-mailadres (e-mailadres): [email protected], telefoonnummer: +48 223 645 800, , hierna de "Beheerder" genoemd en tevens de "Service Provider".

2.     Persoonsgegevens die door de Beheerder via de website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de vrijheid verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna te noemen AVG.

3.     Alle woorden of uitdrukkingen die in hoofdletters in de inhoud van dit privacybeleid zijn geschreven, moeten worden begrepen in overeenstemming met hun definitie in de voorschriften van de https://ts2.pro/nl/ online winkel

 

§ 2

TYPE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS, DOEL EN REIKWIJDTE VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

1.     DOEL VAN DE VERWERKING EN RECHTSGROND. De beheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Dienstontvangers van de https://ts2.pro/nl/ Store in het geval van:

1.1.   het registreren van een Account in de Winkel, om een individuele account aan te maken en deze Account te beheren, overeenkomstig art. 6 sec. 1 verlicht. b) GDPR (uitvoering van het contract voor het leveren van elektronische diensten in overeenstemming met de voorschriften van de winkel),

1.2.   het plaatsen van een bestelling in de winkel, om het verkoopcontract uit te voeren, overeenkomstig art. 6 sec. 1 verlicht. b) AVG (uitvoering van het verkoopcontract),

1.3.   abonneren op de nieuwsbrief om commerciële informatie langs elektronische weg te verzenden. Persoonsgegevens worden verwerkt na uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 sec. 1 verlicht. a) AVG,

1.4.   gebruik het Contactformulier om een bericht te sturen naar de Beheerder, overeenkomstig art. 6 sec. 1 verlicht. f) AVG (gerechtvaardigd belang van de ondernemer).

2.     TYPE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS. De Dienstontvanger verstrekt, in het geval van:

2.1.   Rekeningen: voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum.

2.2.   Bestellingen: voor- en achternaam, adres, NIP, e-mailadres, telefoonnummer, PESEL-nummer.

2.3.   Nieuwsbrief: e-mail adres.

2.4.   Contact Formulier: naam, e-mailadres.

3.     ARCHIVERINGPERIODE PERSOONSGEGEVENS. De persoonsgegevens van de Dienstontvangers worden door de Beheerder opgeslagen:

3.1.   als de basis voor gegevensverwerking de uitvoering van het contract is, zolang het nodig is om het contract uit te voeren, en daarna voor een periode die overeenkomt met de periode van verjaring van vorderingen. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, bedraagt de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken die verband houden met het voeren van een onderneming drie jaar.

3.2.   als de basis voor gegevensverwerking toestemming is, zolang de toestemming niet wordt ingetrokken, en na intrekking van de toestemming voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van vorderingen die door de Beheerder kunnen worden ingediend en die tegen hem kunnen worden ingediend . Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, bedraagt de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken die verband houden met het voeren van een onderneming drie jaar.

4.     Bij het gebruik van de Store kan aanvullende informatie worden gedownload, met name: het IP-adres dat is toegewezen aan de computer van de klant of het externe IP-adres van de internetprovider, domeinnaam, browsertype, toegangstijd, type besturingssysteem.

5.     Na het uitspreken van een afzonderlijke toestemming, overeenkomstig art. 6 sec. 1 verlicht. a) AVG kunnen gegevens ook worden verwerkt met het oog op het verzenden van commerciële informatie langs elektronische weg of het voeren van telefoongesprekken voor direct marketingdoeleinden - respectievelijk in verband met art. 10 sec. 2 van de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten of art. 172 sec. 1 van de Wet van 16 juli 2004 - Telecommunicatiewet, met inbegrip van deze die zijn gericht naar aanleiding van profilering, op voorwaarde dat de Dienstontvanger de juiste toestemming heeft gegeven.

6.     Navigatiegegevens kunnen ook worden verzameld van de Serviceontvangers, inclusief informatie over links en referenties waarop zij besluiten te klikken of andere activiteiten die in de Store worden ondernomen. De wettelijke basis voor dit soort activiteiten is het legitieme belang van de beheerder (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG), bestaande uit het vergemakkelijken van het gebruik van diensten die elektronisch worden aangeboden en het verbeteren van de functionaliteit van deze diensten.

7.     Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Dienstontvanger is vrijwillig.

8.     De beheerder besteedt bijzondere zorg aan de bescherming van de belangen van de betrokkenen en zorgt er in het bijzonder voor dat de door hem verzamelde gegevens:

8.1.   verwerkt in overeenstemming met de wet,

8.2.   verzameld voor welbepaalde, wettige doeleinden en niet onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met deze doeleinden,

8.3.   feitelijk juist en adequaat zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en opgeslagen in een vorm die identificatie van de personen waarop ze betrekking hebben mogelijk maakt, niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.

 

§ 3

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1.     De persoonsgegevens van de Dienstontvangers worden overgedragen aan dienstverleners die door de Beheerder worden gebruikt bij het runnen van de Winkel, in het bijzonder aan:

1.1.   entiteiten die de Producten leveren,

1.2.   aanbieders van betalingssystemen,

1.3.   boekhoudkantoor,

1.4.   hostingproviders,

1.5.   leveranciers van software die de bedrijfsvoering mogelijk maakt,

1.6.   entiteiten die het postsysteem leveren,

1.7.   softwareleverancier die nodig is om een online winkel te runnen.

2.     Dienstverleners waarnaar wordt verwezen in punt 1 van dit lid aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven, afhankelijk van contractuele afspraken en omstandigheden, of die onderworpen zijn aan de instructies van de Beheerder met betrekking tot de doeleinden en methoden van gegevensverwerking (verwerkingsentiteiten) of die zelfstandig de doeleinden en verwerkingsmethoden (beheerders).

3.     De persoonlijke gegevens van de ontvangers van de dienst worden alleen opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER), onder voorbehoud van § 5 punt 5 en § 6 van het privacybeleid.

 

§ 4

HET RECHT OP CONTROLE, TOEGANG TOT EIGEN GEGEVENS EN CORRECTIE

1.     De betrokkene heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken, het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is gemaakt op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

2.     Wettelijke gronden voor het verzoek van de klant:

2.1.   Toegang tot de gegevens - artikel 15 AVG.

2.2.   Correctie van gegevens - artikel 16 AVG.

2.3.   Wissen van gegevens (het zogenaamde recht om vergeten te worden) - artikel 17 AVG.

2.4.   Verwerkingsbeperking - artikel 18 AVG.

2.5.   Data overdracht - artikel 20 AVG.

2.6.   Bezwaar - artikel 21 AVG

2.7.   Intrekking van toestemming - artikel 7 sec. 3 AVG.

3.     Om de in punt 2 genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een gepaste e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected]

4.     In het geval dat het recht van de Dienstontvanger voortvloeit uit de bovenstaande rechten, voldoet de Beheerder aan het verzoek of weigert het onmiddellijk in te willigen, maar niet later dan binnen een maand na ontvangst ervan. Als de Beheerder echter - vanwege de ingewikkelde aard van het verzoek of het aantal verzoeken - niet binnen een maand aan het verzoek kan voldoen, zal hij hieraan binnen twee maanden voldoen en de Dienstontvanger hiervan binnen een maand vooraf op de hoogte stellen na ontvangst van het verzoek - over de voorgenomen verlenging van de termijn en de redenen daarvoor.

5.     Als blijkt dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

§ 5

"COOKIES"-BESTANDEN

1.     Beheerpaginamaakt gebruik van bestanden"koekjes”.

2.     Installatie van bestanden "koekjesNoodzakelijk is voor een goede dienstverlening op de website van de Winkel. In de bestanden "koekjes" bevat informatie die nodig is voor de goede werking van de website, evenals ze bieden ook de mogelijkheid om algemene statistieken van websitebezoeken te ontwikkelen.

3.     Binnen de website worden twee soorten bestanden gebruikt:koekjes": "sessie" en "permanent".

3.1.   "Koekjes"Sessiecookies" zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Klant worden opgeslagen tot het uitloggen (verlaten van de website).

3.2.   "Permanente" bestandenkoekjes" worden opgeslagen op het eindapparaat van de klant gedurende de tijd die is opgegeven in de bestandsparameters "koekjes" of totdat ze worden verwijderd door de Serviceontvanger.

4.     De beheerder gebruikt hiervoor eigen cookies om beter te begrijpen hoe de Dienstontvangers omgaan met de inhoud van de website. De bestanden verzamelen informatie over de manier waarop de Klant de website gebruikt, het type website van waaruit de Klant werd doorverwezen, en het aantal bezoeken en het tijdstip van het bezoek van de Klant aan de website. Deze informatie registreert geen specifieke persoonlijke gegevens van de Dienstontvanger, maar wordt gebruikt om gebruiksstatistieken van de website samen te stellen.

5.     De beheerder gebruikt externe cookies tot het verzamelen van algemene en anonieme statische gegevens via analytische tools van Google Analytics (beheerder van externe cookies: Google LLC. gevestigd in de VS).

6.     Cookiebestanden kunnen ook worden gebruikt door advertentienetwerken, met name het Google-netwerk, om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de manier waarop de Dienstontvanger de Store gebruikt. Voor dit doel kunnen ze informatie bijhouden over het navigatiepad van de gebruiker of de tijd dat hij op een bepaalde pagina is gebleven.

7.     De ontvanger van de dienst heeft het recht om te beslissen over de toegang tot bestanden "koekjesNaar uw computer door ze vooraf in uw browservenster te selecteren.  Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren van dossierbehandeling "koekjes" zijn beschikbaar in de instellingen van de software (webbrowser).

 

§ 6

AANVULLENDE DIENSTEN GERELATEERD AAN DE ACTIVITEIT VAN DE GEBRUIKER IN DE WINKEL

1.     De Store maakt gebruik van de zgn. sociale plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerksites. Door de https://ts2.pro/nl/-website met een dergelijke plug-in weer te geven, maakt de browser van de klant een directe verbinding met de servers van Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Google en YouTube.

2.     De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende serviceprovider rechtstreeks naar de browser van de ontvanger van de service verzonden en in de website geïntegreerd. Dankzij deze integratie ontvangen serviceproviders informatie dat de browser van de klant de pagina heeft weergegeven https://ts2.pro/nl/, zelfs als de Serviceontvanger geen profiel heeft bij een bepaalde serviceprovider of momenteel niet is ingelogd. Dergelijke informatie (samen met het IP-adres van de ontvanger van de dienst) wordt door de browser rechtstreeks naar de server van de betreffende dienstverlener gestuurd (sommige servers bevinden zich in de VS) en daar opgeslagen.

3.     Als de Dienstontvanger zich aanmeldt bij een van de bovenstaande sociale netwerksites, kan deze dienstverlener direct een bezoek aan de website toewijzen https://ts2.pro/nl/ naar het profiel van de Dienstontvanger op een bepaalde sociale netwerksite.

4.     Als de ontvanger van de dienst een bepaalde plug-in gebruikt, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop of de "Delen"-knop te klikken, wordt de relevante informatie ook rechtstreeks naar de server van de betreffende serviceprovider gestuurd en daar opgeslagen.

5.     Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en hun verdere verwerking en gebruik door serviceproviders, evenals de mogelijkheid van contact en de rechten van de serviceontvanger in dit verband en de mogelijkheid om instellingen te maken om de privacy van de serviceontvanger te beschermen, worden beschreven in het privacybeleid van de dienstverleners:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ.

6.     Als de Dienstontvanger niet wil dat sociale netwerksites gegevens toewijzen die zijn verzameld tijdens bezoeken aan de website https://ts2.pro/nl/ rechtstreeks naar zijn profiel op een bepaalde website, alvorens de website te bezoeken https://ts2.pro/nl/ moet uitloggen van deze site. De ontvanger van de dienst kan het laden van plug-ins op de website ook volledig voorkomen door geschikte extensies voor de browser te gebruiken, bijvoorbeeld door scripts te blokkeren met "NoScript".

7.     De beheerder gebruikt remarketingtools op zijn website, d.w.z. Google Ads, dit omvat het gebruik van Google LLC-cookies voor de Google Ads-service. Als onderdeel van het mechanisme voor het beheer van cookie-instellingen, heeft de Dienstontvanger de mogelijkheid om te beslissen of de Dienstverlener Google Ads (beheerder van externe cookies: Google LLC. gevestigd in de VS) mag gebruiken met betrekking tot hem.

 

§ 7

SLOTBEPALINGEN

1.     De beheerder neemt technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens passend bij de dreigingen en categorieën van beschermde gegevens te waarborgen, en beveiligt gegevens in het bijzonder tegen ongeautoriseerde toegang, verwijdering door een onbevoegde, verwerking in strijd met toepasselijke regelgeving en wijziging, verlies , beschadiging of vernieling.

2.     De beheerder zorgt voor passende technische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden langs elektronische weg verzonden persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen.

3.     In zaken die niet onder dit privacybeleid vallen, zijn de bepalingen van de AVG en andere relevante bepalingen van de Poolse wet dienovereenkomstig van toepassing.